فراخوان | فستیوارت

منو

فراخوان کمک هزینه و گرنت

فراخوان رنت عکاسی بنیاد آلکسیا در سال ۲۰۱۸ منتشر شد. ■ مهلت بخش حرفه ای: ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ ■ ■ مهلت بخش دانش آموزی: ۱۰ اسفند ۱۳۹۶ ■ ■ بنیاد الکسیا در پی بهبود قدرت عکاسی خبری برای نشان داده بی عدالتی اجتماعی، احترام به تاریخ تا مبادا آن را فراموش کنیم، و برای درک تفاوت فرهنگی بعنوان قدرت ما و نه ضعف ما فعالیت می کند. این بنیاد به وسیله گرنت ها، بورسیه های تحصیلی و پروژه های ویژه،…