فراخوان | فستیوارت

منو

معرفی هنرمند

■ دل آرام فاطمی نژاد: «روزهایی را میگذرانیم بر پهنه رویا شب هایی معلق در درّه خیال. با چشمانمان جهان را میبلعیم بر خط فرضی رویا و واقعیت، که بی مرز است برای انسان، و شروع گفت و گوی ذهنی خواهد شد برای تسکین و شاید انجماد آنچه باید حبس باشد در قابی در پیش رو». ■ اینستاگرام: https://www.instagram.com/delaram.fateminejad

 

فراخوان های مشابه:  ,