فراخوان کنفرانس بین المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری: مشهد ۲۰۱۷

فراخوان کنفرانس بین المللی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری: مشهد ۲۰۱۷ به روزهای آخر خود نزدیک می شود. ■ مهلت: ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ ■ تحولات کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در قرن حاضر، رشد روزافزون شهرنشینی و مسائل مربوط به جهانی شدن و پیامدهای آن، تغییرات سریعی را در روند توسعه شهر و شهرنشینی رقم […]