فراخوان سومین هفته طراحی جواهر تهران ۱۳۹۸

فراخوان سومین هفته طراحی جواهر تهران ۱۳۹۸

■ مهلت: ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۸ 
■ انجمن علمی طراحی صنعتی دانشگاه تهران در نظر دارد  فراخوان سومین دوسالانه هفته طراحی جواهر تهران  را با موضوع «میراث ناملموس» اعلام نموده و از علاقمندان به ارسال اثر و همچنین صاحبان صنایع ومشاغل مرتبط جهت حمایت، برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد دعوت به عمل بیاورد. از هنرمندان و علاقمندانی که تمایل به ارسال اثر در این رویداد دارند دعوت مینماید با توجه به شرایطی و قوانین تعیین شده، آثار خود را ارسال نمایند.
.
≡ مزایا و هدایای آثار اول:
■ مزایا و هدایای ویژه آثار اول متعاقبا با توجه به نقش آفرینی حامیان در این دوره اعلام خواهد شد.