فراخوان رقابت بین المللی سازهای بادی Aeolus سال ۲۰۱۸

فراخوان رقابت بین المللی سازهای بادی Aeolus سال ۲۰۱۸ به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. ■ مهلت: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ■ برگزار کننده این رقابت Sieghardt Rometsch Stiftung است که مأموریت خود را حمایت از موزیسین های مستعد جوان قرار داده است. در حالی که آگاهی کلی در جامعه برای نیاز به استعداد علمی […]