فراخوان | فستیوارت

منو
فراخوان مقاله فصلنامه علوم اسلامی انسانی منتشر شد. ■ مهلت: اسفند ۱۳۹۶ ■ فصلنامه «علوم اسلامی انسانی» در محور اصلی پژوهش در حوزه علوم اسلامی و انسانی به انتشار دستاوردهای اصیل پژوهشگران در قالب مقالات علمی مروری، ترویجی و پژوهشی و موردی می پردازد. ■ صاحب امتیاز: انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران ≡ موضوعات نشریه ■ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل ■ حقوق ■ فلسفه و فلسفه علم ■ روانشناسی ■ علوم مدیریتی ■ علوم اقتصادی ■ هنر ■…