جستجو

فراخوان انتخاب مشاور پروژه «خواناسازی، ساماندهی و تهیه طرح احیاء منظومه تاریخی ری»

سازمان زیباسازی شهر تهران

■ مهلت: ۱۰ دی ۱۳۹۸
■ موضوع فراخوان: انتخاب مشاور پروژه «خواناسازی، ساماندهی و تهیه طرح احیاء منظومه تاریخی ری» واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران براساس قانون مناقصات و نظام فنی اجرایی شهرداری تهران با روش کیفیت (QBS)
■ مدت انجام خدمات مشاوره:۱۰ ماه