فراخوان سوگواره طراحی گرافیک فاطمیه ۱۳۹۸سازمان زیباسازی شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

■ مهلت: ۳۰ آذر ۱۳۹۸
■ نظر به اهمیت بزرگداشت ایام فاطمیه، سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد برای ساماندهی ‌فضای شهری متناسب با ایام مذکور اقدام نماید. لذا از طراحان گرافیک می‌شود آثار خود را با لحاظ نمودن شرایط و ویژگی‌های ذیل، به این سازمان ارسال نمایند. شرکت در سوگواره برای تمامی هنرمندان و علاقه‌مندان آزاد است.
.
≡ جوایز:
■ به نفرات برگزیده اول تا سوم به ترتیب ۴/۵۰۰/۰۰۰، ۳/۰۰۰/۰۰۰ و ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان اهدا می شود.
■ همچنین به ۱۰ اثر منتخب مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ تومان اهدا می‌شود.