فراخوان طراحی نورآرایی و اجرای المان نوری

زیباسازی شهر تهران

فراخوان طراحی نورآرایی و اجرای المان نوری با رویکرد استفاده از خطوط نوری برروی پل های سواره و فضاهای عمومی سطح شهر توسط سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شد. ■ مهلت: ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ■ ■ سازمان زیباسازی شهر تهران درنظر دارد به مناسبت استقبال از بهار سال ۱۳۹۷ اقدام به نورآرایی و اجرای المان […]