فراخوان جایزه ی داستان خوانی گوسان

فراخوان داستان خوانی گوسان رادیو ایران مهر

≡ فراخوان جایزه ی داستان خوانی گوسان منتشر شد. ≡ ■ داستان بخوانید و جایزه ببرید. ■ ■ «نفر اول یک میلیون تومان، نفر دوم پانصد هزار تومان» ■ ≡ داستان ها و کتاب هایی را که دوست داریم با صدای خود دوباره خلق کنیم. برای دوستان مان داستان بخوانیم و صدا و روایت خود […]