فراخوان دوره های گروه های آموزشی تربیت مربی هنر کودک جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر

فراخوان دوره های گروه های آموزشی تربیت مربی هنر کودک جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر منتشر شد. ■ مهلت ثبت نام: ۷ تیر ۱۳۹۷ ■ ■ جهاد دانشگاهی دانشگاه هنر جهت ترم تابستان ۱۳۹۷ ثبت نام می کند: ≡ گروه های آموزشی تربیت مربی هنر کودک: شامل آموزش مهارت های… ■ پرورش خلاقیت هنر کودک ■ […]