فراخوان پژوهشی شماره ۳ راهنمای نورپردازی بناهای تجاری و اداری شهر تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

فراخوان پژوهشی شماره ۳ راهنمای نورپردازی بناهای تجاری و اداری شهر تهران توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران منتشر شد. مهلت: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد برای اجرای پژوهش با عنوان ذیل، نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان واجد شرایط و همچنین دریافت و بررسی پیشنهادهای پژوهشی براساس ضوابط و مقررات […]

فراخوان پژوهشی شماره ۴ راهنمای نورپردازی درختان در معابر شهری تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

فراخوان پژوهشی شماره ۴ راهنمای نورپردازی درختان در معابر شهری تهران توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران منتشر شد. مهلت: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد برای اجرای پژوهش با عنوان ذیل، نسبت به شناسایی و انتخاب مجریان واجد شرایط و همچنین دریافت و بررسی پیشنهادهای پژوهشی براساس ضوابط و مقررات این […]