فراخوان | فستیوارت

منو
نمایشگاه سالانه نقاشیخط «مشق مستان١» گشایش می یابد. ■ گشایش: ۲۷ بهمن ۱۳۹۶ ■ ≡ این نمایشگاه با شرکت هنرمندان زیر تا ٢اسفند ادامه خواهد داشت. ■ ونوس محمدخانی ■ پریسا رفیعی پور ■ صنم اسلامیه ■ النا قاسمی ■ نوشین شیخ زاده ■ مینا نیایش فر ■ محمد پروین ■ پروانه رسولی ■ هادی هنر دوست ■ سارا فیروزیان ■ اعظم عزیزی ■ محمودرضا شهابیان ■ محسن واسعی ■ مائده جامی ■ جواد خدیو نمایشگاه سالانه نقاشیخط “مشق مستان”…

 

فراخوان های مشابه:  ,