فراخوان مسابقه شمعدونی (نمای زیبا)

فراخوان مسابقه شمعدونی (نمای زیبا) توسط سازمان زیباسازی شهر تهران منتشر شد. مهلت: ۲۷ اسفند ۱۳۹۷ فراخوان مسابقه شمعدونی (نمای زیبا) استقبال از بهار ۹۸ را از دریچه قاب نگاهمان ثبت کنیم در آستانه بهار  برآنیم تا چشم به این جهان تازه گشاییم و نشانه های سرسبزی و شکوفایی را در محل زندگی، تحصیل، نیایش و […]