فراخوان بین المللی مسابقه طراحی معماری و طراحی داخلی کارخانه LUG

فراخوان بین المللی مسابقه طراحی معماری و طراحی داخلی کارخانه LUG منتشر شد. مهلت: ۹ آبان ۱۳۹۷ به گزارش فستیوارت بر اساس خبر منتشر شده در رستارک، کارخانه منابع روشنایی LUG فراخوان مسابقه معماری خودش را منتشر کرده است و از همه معماران جهان درخواست کرده است در این رویداد برای کسب جوایزی نقدی آن […]