جستجو

فراخوان دریافت طرح «المان های ورودی شهر تهران»

فراخوان دریافت طرح «المان های ورودی شهر تهران» توسط سازمان زیباسازی شهرداری تهران منتشر شد.

■ مهلت: ۱۵ اسفند ۱۳۹۹
■ با توجه به ضرورت طراحی نشانه ها و المان های ورودی شهر تهران برگرفته از شاخصه‌ها و ویژگی های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی پایتخت، سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد نسبت به اجرای «المان های ورودی شهر تهران» اقدام نماید. از این رو از هنرمندان مجسمه ساز و معماران و طراحان شهری دعوت می شود با ارائه طرح متناسب با فضاهای ورودی شهر در این فراخوان شرکت نمایند.
.
≡ ورودی های شهر تهران
■ ورودی های شرقی: بزرگراه شهید یاسینی، بزرگراه شهید بابایی
■ ورودی های غربی: بزرگراه شهید فهمیده، بزرگراه شهید خرازی
■ ورودی‌های جنوبی: بزرگراه امام رضا(ع)، بزرگراه خلیج فارس، بزرگراه شهید هاشمی، بزرگراه شهید سعیدی، بزرگراه شهید هاشمی، بزرگراه ساوه