جستجو

فراخوان سومین اکسپوی مجسمه‌سازی ایران

فراخوان سومین اکسپوی مجسمه‌سازی ایران

■ مهلت: ۲۵ آبان ۱۳۹۸
■ انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران با همکاری گالری ایرانشهر سومین نمایشگاه فیگوراتیو را با عنوان بیماری برگزار می نماید.
.
≡ شرایط مرتبط
■ گالری مجاز خواهد بود آثار را تا سه ماه پس از اتمام نمایشگاه جهت ارائه و فروش نزد خود نگه دارد.
■ در پایان نمایشگاه کاتالوگ و گواهی شرکت به هنرمندان تقدیم خواهد شد.
■ در صورت فروش ۶۰ درصد مبلغ فروش متعلق به هنرمند می باشد.
■ مسئولیت و تصمیم گیری چیدمان آثار در نمایشگاه به عهده ی برگزارکنندگان می باشد.