جستجو

فراخوان معرفی و اجرا الگوها و برنا مه های آموزش و مشارکت شهروندی در حوزه زیباسازی شهری تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

■ مهلت: ۱ دی ۱۳۹۸
■ سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد به منظور دستیابی به روش ها و شیوه های کاربردی سازی ایده های نو در زمینه آموزش و مشارکت شهروندان به شرح حوزه های آموزشی زیر نسبت به شناسایی، انتخاب و همکاری با شرکت های مجری و پیمانکار فعال، توانمند و دارای سوابق کاری مرتبط در این زمینه اقدام نماید. لذا از علاقه مندان به همکاری در زمینه های زیر دعوت می شود نسبت به ارسال ایده ها، طرح های نوین آموزشی، شیوه های کاربست آن ها برای گروه های مختلف(خردسال، کودک، نوجوان، بزرگسال و سالمندان گروه های گوناگون) و نیز سوابق کاری و مستندات مربوطه به دبیرخانه سازمان زیباسازی اقدام نمایند.