فراخوان جشنواره مجازی دانشجویی نور محمد(ص)

فراخوان جشنواره مجازی دانشجویی نور محمد(ص)

■ مهلت:
■ با توجه به جایگاه والای پیامبر اعظم در زندگی مسلمانان جهان، به ویژه ایرانیان، و برخورداری از نور معرفت محمدی، دانشکده هنر دانشگاه سوره در نظر دارد با هدف معرفی پیامبر صلح و مهربانی به جهانیان و تأکید بر نور وحدت و همدلی میان مسلمانان در سراسر دنیا جشنواره ای دانشجویی برپا نماید. بدین منظور از کلیه دانشجویان دانشگاه های هنر و معماری تهران دعوت می شود با توجه به محورهای فراخوان آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

چه کسانی می توانند شرکت کنند؟
■ کلیه دانشجویان دانشگاه های هنر و معماری تهران

≡ جوایز: 
■ در هر رشته به نفرات برتر به ترتیب جوایز زیر به همراه گواهی شرکت در جشنواره اعطا خواهد شد:
■ برگزیده اوّل هر بخش ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
■ برگزیده دوم هر بخش ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر
■ برگزیده سوم هر بخش۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به همراه لوح تقدیر