فراخوان تأمین طرح دیوارنگاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران

سازمان زیباسازی شهر تهران

■ مهلت: ۲۹ دی ۱۳۹۹
■ سازمان زیباسازی شهر تهران در راستای مأموریت های خود نسبت به ارتقاء کیفیت هنری منظر شهری و ساماندهی بصری و زیباسازی فضاهای شهری، فراخوان “تأمین طرح دیوارنگاری” را جهت فراهم نمودن طرح های موردنیاز خود اعلام می نماید. از هنرمندان هنرهای تجسمی و سایر گرایش های هنری مرتبط دعوت می شود ایده ها و طرح های خود را با موضوع یادشده به مدیریت نقاشی دیواری این سازمان ارائه نمایند.
.
≡ مزایا:
■ پس از داوری آثار، سازمان زیباسازی، هریک از طرح های منتخب را به مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال از هنرمندان خریداری می نماید.
■ حق مالکیت و انواع بهره برداری از طرح های  منتخب، برای سازمان زیباسازی محفوظ است.