فراخوان تولید فیلم‌های مستند با موضوع کارآفرینی

فراخوان تولید فیلم‌های مستند با موضوع کارآفرینی منتشر شد. مهلت: مشخص نشده است. مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، فیلم‌های مستندی در حوزه‌ی کارآفرینی و تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن تولید خواهد کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، توجه به […]