فراخوان نخستین جشنواره ملی نمایش های رادیویی معلولان

فراخوان نخستین جشنواره ملی نمایش های رادیویی معلولان توسط معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور منتشر شد. مهلت: ۱۰ مرداد ۱۳۹۷ معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشوربا همکاری اداره کل بهزیستی استان خراسان رضوی، نخستین جشنواره ملی نمایش های رادیوئی معلولین را بدنبال برنامه های یکپارچه سازی و تلفیق اجتماعی معلولین با تاکید برترویج و […]