جستجو

فراخوان بین المللی رقابت عکاسی سازمان ملی نابینایی اسپانیا (ONCE)

فراخوان بین المللی رقابت عکاسی سازمان ملی نابینایی اسپانیا (ONCE) سال ۲۰۱۸ منتشر شد. مهلت: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ ■ سازمان ملی اسپانیا در کشور باسک، در حمایت از هنر و فرهنگ و معرفی معلولیت به عنوان یک تنوع آشکار جامعه ما، در حال برگزاری رقابت عکاسی نابینایان است. هدف این رقابت، نشان دادن واقعیت افراد […]