حضور هنرمندان جوان ایرانی در عرصه های بین المللی

هنرمندان ایرانی با استفاده از خدمات فستیوارت، در شرایط تحریم های شدید توانستند در عرصه رقابت های معتبر جهانی حضور پیدا کنند. علیرغم اینکه این روزها به سبب تحریم های جدید و وضعیت نابسامان اقتصادی، شرایط عومی قریب به اتفاق ما مناسب نیست و به نظر هم نمی رسد به این زودی ها بتوان انتظار […]