فراخوان انتخاب و عضو گیری از میان هنرمندان جوان

 فراخوان انتخاب و عضو گیری از میان هنرمندان جوان منتشر شد. ■ موسسه طرح فضا ـ گروه فرا بهره بردار مجموعه هنری و موزه خلیج فارس کیش و با حمایت سازمان منطقه آزادکیش و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در راستای حمایت از هنرمندان و افزایش تعامل میان هنرهای تجسمی و فضاهای زیستی و […]