جستجو

فراخوان یادمان دوتار ایرانی

فراخوان یادمان دوتار ایرانی

■ مهلت ثبت نام: ۱۲ آذر ۱۳۹۹
■ فراخوان یادمان دوتار ایرانی، ویژه برنامه نخستین سالروز ثبت دوتار ایرانی در فهرست جهانی میراث بشری ناملموس یونسکو، در دو بخش «ارسال آثار تصویری دوتارنوازی نوجوانان و جوانان» و «کارگاه های آموزشی-پژوهشی» منتشر شد.
.
≡ شرایط بخش ارسال آثار تصویری:
■ واجدین شرایط: فعالان سراسر کشور بدون توجه به سبک دوتارنوازی و یا اقوام و مناطق.
■ قطعه ای از دوتار نوازی حداکثر در ۵ دقیقه – ۴۸۰dpi.
■ سطح برگزاری: دوسطح هنرآموز و هنرورز.
.
≡ شرایط بخش کارگاه های آموزشی-پژوهشی:
■ واجدین شرایط: علاقمندان و فعالان.
■ برگزاری: به دو صورت مجازی نامحدود و حضوری محدود براساس پروتکل های بهداشتی.
.
≡ زمان برگزاری کارگاه ها
■ مهارت های سنتی نواختن: ۱۸ آذر ۱۳۹۹
■ مهارت های سنتی ساختن: ۱۹ آذر ۱۳۹۹
.
≡ هزینه شرکت در هر دو بخش:
■ رایگان است.
.
≡ ثبت نام و ارسال آثار:
■ mazandchto.ir