جستجو

فراخوان نمایشگاه گروهی هنر‌های تجسمی خلیج فارس

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری

| مهلت: ۱۵ تیر ۱۴۰۳
| هزینه ورودی: دارد

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری

خدمـات فسـتیوارت: ترجمـه تخصصی متون ادبـی و علمـی / انتشار کتاب در آمازون و سایر فروشگاه‌های بین المللی/ترجمه و تولید زیرنویس/مشاوره تهیه و تنظیم پروپوزال و انگیزنه‌نامه / ثبت‌نام در جشنواره‌های بین‌المللی/ پرداخت و دریافت وجوه ارزی
به روز‌ترین رسانه اطلاع‌رسانی هنر،ادبیات و معماری