جستجو

دوست عزیز؛ سلام.
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.
به جمع اعضای «فستیوارت» خوش آمدید.

دسترسی اعضای عادی به تمامی خبرهای فارسی و برخی خبرهای خارجی که بطور خلاصه ترجمه می شوند، رایگان و آزاد است.
برای تأمین هزینه ترجمه کامل و دقیق فراخوان های خارجی که دارای جزئیات زیادی هستند و عدم توجه به آنها می تواند باعث عدم پذیرش آثار شما شود، از یک همکار مترجم استفاده می شود. برای تأمین هزینه های ترجمه، برای دسترسی به این خبرها حق عضویت دریافت می شود تا امکان حمایت از فعالیت سایت فراهم شود. دوره های عضویت بطور زمانی تعریف شده است که می تواند با فعال کردن آنها، از تمامی امکانات سایت بهرمند شوید.

امیدوارم خدمات این وبسایت، گامی مثبت و رو به جلو باشد.
ان شاالله.