فراخوان طراحی یادمان شهری ویژه کنگره ملی ۱۸۰۰۰ شهید استان خراسان رضوی

فراخوان طراحی یادمان شهری ویژه کنگره ملی ۱۸۰۰۰ شهید استان خراسان رضوی

■ مهلت: ۷ تیر ۱۳۹۹
■ سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد در راستای ارج نهادن به رشادت ها و فداکاری ها و پاسداشت مقـام شهداء و ایثارگرانو نظر به برنامه ریزی صورت گرفته درخصوص برگزاری کنگره ملی ۱۸۰۰۰ شهید استان خراسان رضوی، فراخوان طراحی یادمان شهری ویژه کنگره مذکوررا منتشر می نماید.از کلیه هنرمندان، طراحان و مجسمه سازان سراسر کشور دعوت به عمل می اید تا با ارسال طرح و پیشنهاد خود (بر اساس مفاد ذیل)، در فراخوان شرکت نمایند.