منو

لینک کانال تلگرام بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت

≡ دعوت به بازدید از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت توسط گروه هنری تکھ ≡

 

■ بنام ایزد ھنر پرور
از انجا کھ نوآوری یکی از پایھ ھای زندگی مدرن امروزی است و البتھ حفظ سنت ھای دیرین نیز ھویت جوامع امروزی را شکل داده است، بی تردید ناگزیر ھستیم کھ برای نجات ھنر در میان ھیاھوھای قرن ۲۱، با حفظ اصالت ، شکل جدیدی از ان را ارائھ کنیم.
■ ما دانش اموختگان رشتھ ی فرش دانشگاه ھنر ، اعضای اصلی گروه ھنری تکھ با نگاھی نو بھ ھنر کھن فرش ، راھی را آغاز کرده ایم تا فرش اصیل ایرانی را با ھمان نقش و نگار ھای آشنا بافتھ و در قابی کوچک کھ در خور قریب بھ اتفاق خانھ ھای مدرن است آشنا سازیم. این حرکت با ھدف رھاسازی تابلو فرش از نقوش واقع گرایانھ و تصاویر طبیعت و چھره پردازی بدون کوچکترین اثری از فرش اصیل ایرانی، آغاز شده و طی سھ سالی کھ آغاز بھ کار نموده ایم با تلاش برای ارائھ ھر چھ بھتر رنگ، طرح، سبک بافت و تنوع در تمامی نمودھای ظاھری فرش ، بھ کار خود ادامھ داده ایم. دیدار شما از غرفھ ی تکھ در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف ، باعث دلگرمی ما در این راه و پیشنھادات شما ، راھگشای کار ما خواھد بود. باشد کھ این گام کوچک مقبول دوستداران فرش افتد .
■ گروه ھنری تکھ
■ @tekkeh

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود.

≡ برای سفارش ترجمه، ثبت نام یا پرداخت هزینه ها از طریق تلگرام، اینجا کلیک کنید.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان نمایشگاه گروهی

دیدگاه ها