فراخوان | فستیوارت

منو

وبسایت کنفرانس فراخوام مقاله|همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

فراخوان همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران منتشر شد.

■مهلت: ۱۵ بهمن ۱۳۹۵ ■

۱- حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
– فعالیت های کشاورزی

استراتژی های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)

کشاورزی چندکارکردی

گردشگری کشاورزی یا مزرعه

اقتصادهای غیر کشاورزی

غذاهای جایگزین(ارگانیک)
– گردشگری روستایی
– صنایع روستایی

صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده

صنایع دستی و هنری

تولید مواد غذایی خانگی و محلی
– زنان روستایی

کارآفرینی زنان در مزرعه

کارآفرینی زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگی

استراتژی بقای خانوار و درآمدهای مکمل

کارآفرینی و استقلال و رهایی از قید و بندهای اجتماعی و فرهنگی

کارآفرینی و تغییر ساخت های مرد سالار

کارآفرینی زنان و حفظ محیط زیست

کارآفرینی زنان و تبعیض های مالی و اعتباری

کارآفرینی و تبعیض های آموزشی

کارآفرینی زنان و توسعه مشاغل کوچک

۲- کارآفرینی روستایی و خودکفایی دهیاری‌ها
۳- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفرینی روستایی
۴- رویکردها و نظریه های توسعه کارآفرینی روستایی  و تجارب جهانی

تنوع سازی اقتصاد روستایی

نئولیبرالیسم و کارآفرینی

پساتولید گرایی و کارآفرینی

سازمان های مردم نهاد (NGO)

گروه های اقدام محلی

تعاونی های روستایی

صندوق های محلی

ابتکارات کارآفرینی
۴- سیاست ها و راهبردهای توسعه کارآفرینی روستایی

توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت

مطلب مرتبط:  فراخوان عکس، کلیپ و نامه جشنواره فرهنگ رسانه و هم آپارتمانی

اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه

حمایت از صنایع کوچک و متوسط

بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات

آموزش کارآفرینی

توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا

ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی

مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی

توانمندسازی زنان و رفع نابرابری های جنسیتی

تشکیل کارگاه های صنایع دستی

تولید مواد غذایی سالم
۵- موانع و چالش های توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
۶- آینده توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها