منو

لینک ارسال اثر فراخوان شرکت در نمایشگاه نقاشى با موضوع «صندلى آخر»

≡ فراخوان شرکت در نمایشگاه نقاشى با موضوع «صندلى آخر» ≡

■ محل برگزاری: گالرى زرنا | تهران: خیابان شهر آرا ■
■ زمان برگزارى:  ١تا ۶ دى ۱۳۹۶ ■

  • ≡ نحوه شرکت
    ■ نمونه آثار برتر گذشته خود را به نام کاربری زیر ارسال نمایید و پس از بررسى در صورت تایید با موضوع صندلى آخر اثر جدید خلق کنید.
    ■ ارسال اثر: @naghashi_tasvirsazi
    ■ شماره تماس: ٠٩٣٣۴٧۴۶٧۶٠

≡ هزینه شرکت در نمایشگاه
■ هزینه شرکت در نمایشگاه برای هر هنرمند ٧٠/٠٠٠ تومان است.
■ ١۵٪‏ فروش سهم گالرى مى باشد.

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان نمایشگاه گروهی

دیدگاه ها