منو

فراخوان طراحى کاراکتر جهت برگزارى نمایشگاه گروهى دوست خیالى من

≡ فراخوان طراحى کاراکتر جهت برگزارى نمایشگاه گروهى،با عنوان «دوست خیالى من»≡

  • ■ این موضوع بسته به ذهن خلاق و محور هاى فکرى هنرمند مى تواند زاویه متفاوتى از نگاه تصویرساز را به بیننده نشان دهد.
  • ■ دنیاى خیالى و غیر واقعى که شاید واقعى باشد…کسى چه مى داند؟!شاید موجودى که از ذهن ما بر کاغذ مى نشیند در دنیاى ما وجود داشته باشد!چه وجود داشته یا نداشته باشد،تصویرساز وجود آن را در قاب واقعى مى کند.
  • ■ لطفا *فقط*آثار برتر گذشته خود(تصویرسازى که شامل کاراکتر سازى یا صرفا کاراکتر باشد)را با ذکر نام و نام خانوادگى،به شماره ٠٩٣٣۴٧۴۶٧۶٠ جهت تایید اجراى اثر با موضوع دوست خیالى من،ارسال نمایید.
  • ■ در صورت تایید اطلاع داده خواهد شد.
  • ■ زمان برپایى نمایشگاه بهمن ۱۳۹۶ ■

 

  • ■ هزینه نفرى ۵٠/٠٠٠ تومان
  • ■ ٣٠٪‏ فروش سهم گالرى

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان غیر رایگان, فراخوان نمایشگاه گروهی, فراخوان هنری

دیدگاه ها