فراخوان | فستیوارت

منو

فراخوان عکس | رقابت ONCE سال ۲۰۱۶

فراخوان عکس | رقابت ONCE سال ۲۰۱۶ منتشر شد.

■مهلت: ۱۳ آذر■

موضوع

«جهانی برای همه: غلبه بر معلولیت»
هدف این جشنواره نشان دادن واقعیت انسان دارای نوعی معلولیت است. عکاس باید موقعیت های روزمره ای را که چندان با سایر مردم متفاوت نیستند نشان بدهد و سایه روشن هایی از انسان هایی با معلولیت، بدون توجه به بخشی از جهان که در آن زندگی می کنند به تصویر بکشد. از عکاسان انتظار می رود به منظور رسیدن به نمونه ای از چیزی که معلولیت در سراسر جهان ارائه می کند، به بیان زاویه دید خود درباره معلولیت بپردازد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • مشاهده متن کامل این بخش برای اعضای ویژه ممکن است. با فعال کردن عضویت ویژه شما می توانید به تمام اطلاعات فراخوان های خارجی ترجمه شده  دسترسی داشته باشید و فرصت شرکت در رویدادهای مهم بین المللی را بدست می آورید.

سطح اشتراک خود را ارتقاء دهید

یکی از سطوح اشتراک را جهت عضویت انتخاب کنید

     


دسته بندی ها: فراخوان بین المللی, فراخوان رایگان, فراخوان های ویژه, فراخوان هنری

دیدگاه ها