جستجو
پوستر فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

فراخوان مقاله اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه منتشر شد.

■مهلت: ۲۰ آذر■

معرفی همایش

در سالیان اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ پروژه‌های ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ علاقه‌مندان زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد قابل‌توجهی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻋﻤﺮان و ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رشته‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ چالش‌های ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ رﮐﻮد، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. درواقع ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻪ شیوه‌های ﺳﻨﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮده و داﻧﺶ به‌عنوان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ پروژه‌ها ﺟﺎﯾﮕﺎه ویژه‌ای ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی بین‌المللی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه در ﮐﺸﻮر رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ. ﻟﯿﮑﻦ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻦ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و روش‌ها ﺑﺮای ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪن موفقیت‌آمیز پروژه‌ها ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮده و ﻣﺪﯾﺮان آﯾﻨﺪه پروژه‌ها می‌بایست از ﻃﯿﻒ گسترده‌ای از ﻣﺒﺎﺣﺚ آﮔﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در رشته‌های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺤﺪود عنوان‌شده در رده‌های داﻧﺸﮕﺎه به‌هیچ‌وجه ﺣﻖ داﻧﺶ اﯾﻦ رشته‌ها را ادا ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﮐﻨﺎر اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ کندوکاو ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. از راه‌های مؤثر ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻓﻮق می‌توان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و کنفرانس‌های ﺗﺨﺼﺼﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد. در این‌گونه همایش‌ها داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ درزمینه رﺷﺘﻪ ﺧﻮد می‌توانند از روﻧﺪ ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮده و از ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺖ ﺑﺎ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه و ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﮔﺮدﻧﺪ. ﺿﻤﻨﺎً ارائه ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭼﻨﯿﻦ همایش‌هایی ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎ توانمندی‌های داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن درزمینه های ﻓﻦ ﺑﯿﺎن، ﻗﺪرت اﺳﺘﺪﻻل و ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺎرش را ﻓﺮاﻫﻢ می‌آورد.

محورهای کنفرانس

کنفرانس در ۹ محور اصلی با زیر موضوع‌های مرتبط با رشته مهندسی و مدیریت ساخت برگزار

می‌گردد در زیر محورهای اصلی و زیرمجموعه‌های هریک آورده شده‌اند:

محور مدیریت پروژه در صنعت ساخت:

۱٫مدیریت سبد پروژه

۲٫برنامه‌ریزی استراتژیک و عملیاتی

۳٫مهندسی هم‌زمانی

۴٫مدیریت استراتژیک پروژه‌ها

۵٫روش‌های نوین برنامه‌ریزی و زمان‌بندی

۶٫عوامل و سنجه‌های موفقیت پروژه‌ها

محور محیط‌زیست و توسعه پایدار:

۱٫توسعه پایدار

۲٫انرژی و محیط‌زیست

۳٫اقتصاد انرژی

۴٫تولید انرژی‌های نو

محور ایمنی و بهداشت:

۱٫مدیریت ایمنی

۲٫محافظت در برابر ریسک‌های ایمنی در صنعت ساخت

۳٫آموزش ایمنی و نظارت بر ایمنی در پروژه‌ها

۴٫سیستم‌های نوین ایمنی در محیط کارگاهی

محور مدل‌سازی اطلاعات ساختمان:

۱٫استفاده از هوش مصنوعی در مدیریت پروژه‌ها

۲٫روباتیک و اتوماسیون در صنعت ساخت

۳٫شبیه‌سازی

۴٫روش‌های نوین بهینه‌سازی

۵٫تحقیق در عملیات

[irp]

محور منابع انسانی در پروژه:

۱٫انگیزش نیروی کار

۲٫نقش زنان در صنعت ساخت نقش فرهنگ در صنعت ساخت

۴٫مسائل روانشناسی فعالان صنعت ساخت

۵٫مسائل اخلاقی در مهندسی و مدیریت پروژه‌ها

۶٫شایستگی‌های لازم برای مدیریت پروژه‌ها

محور مستندسازی و مدیریت دانش:

۱٫مدیریت دانش

۲٫نقش آموزش عالی در صنعت ساخت

۳٫نوآوری در روش‌های برآورد و تخمین

۴٫مهارت‌های موردنیاز دانشجویان مدیریت ساخت و پروژه

۵٫شیوه‌های انتقال نتایج تحقیقات و نوآوری‌ها به اهالی صنعت

۶٫روش‌ها و ابزارهای نوین آموزش برای رشته‌های وابسته به صنعت ساخت

محور مدیریت پیمان و قرارداد:

۱٫دعاوی

۲٫قانون، قرارداد و مسئولیت حرفه‌ای

۳٫حل اختلاف و میانجیگری

۴٫اصول و فنون مذاکره

۵٫قراردادهای پروژه‌های عظیم

۶٫مناقصه و شرایط پیمان

۷٫تشخیص صلاحیت و نحوه انتخاب پیمانکار

۸٫مشارکت بخش خصوصی با دولت در پروژه‌های زیرساختی

محور روش نوین ساخت و بتن‌های خاص

۱٫ترمیم و تقویت سازه‌ها

۲٫فناوری‌های پیشرفته در ساخت‌وساز

۳٫محصولات بتنی پیش‌ساخته

۴٫فناوری نانو در بتن

۵٫بتن با عملکرد بالا

۶٫مصالح ساختمانی نوین

مباحث مقررات ملی ساختمان

۱٫مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان

تعرفه های ثبت نام

هزینه ثبت‌نام برای شرکت در کنفرانس با یا بدون مقاله بر اساس تاریخ واریز وجه مطابق با جداول زیر محاسبه خواهد گردید. این هزینه شامل حضور در کلیه جلسات سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی، بازدید از نمایشگاه جانبی، گواهینامه شرکت و ارائه مقاله، پکیج ویژه کنفرانس، کتابچه خلاصه مقالات، لوح فشرده مجموعه مقالات، نهار و پذیرایی می‌گردد.

تاریخ نوع ثبت‌نام مبلغ (ریال)
ثبت‌نام تا ۲۰ دی نویسنده اول (عادی) ۲،۲۰۰،۰۰۰
نویسنده اول (دانشجویی) ۱،۹۰۰،۰۰۰
نویسنده‌های بعدی (اختیاری) ۱،۵۰۰،۰۰۰
بدون مقاله (عادی) ۲،۲۰۰،۰۰۰
بدون مقاله (دانشجویی) ۱،۱۰۰،۰۰۰
ثبت‌نام از ۲۰ دی

تا ۳۰ دی

نویسنده اول (عادی) ۲،۵۰۰،۰۰۰
نویسنده اول (دانشجویی) ۲،۲۰۰،۰۰۰
نویسنده‌های بعدی (اختیاری) ۱،۷۰۰،۰۰۰
بدون مقاله (عادی) ۲،۵۰۰،۰۰۰
بدون مقاله (دانشجویی) ۱،۵۰۰،۰۰۰

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه