جستجو

فراخوان نهمین دوره رقابت بین المللی «پوستر برای فردا» سال ۲۰۱۷ منتشر شده است.

■مهلت: ۲۰ خرداد ۱۳۹۶ ■

به گزارش وبسایت خوب گالری آنلاین نهمین دوره فراخوان رقابت “پوستر فردا” برگزار میشود.این پروژه که از سال ۲۰۰۹ در حال اجراست.

موضوع امسال

  • تم امسال «آزادی حرکت» می باشد .
  • اگر بخواهیم خلاصه ای از سال گذشته بیان کنیم چنین بر می آید که ؛ محدودیت های موجود در جهان هر روز بیش تر از قبل مفهوم خود را می بازند و در حال حاضر ماپیشتر از قبل تبدیل به ملتی واحد میشویم بدون توجه به اینکه کجا زندگی می کنیم همه ی ما حقوق برابر داریم .
  • در غرب معتقدند که مرزها را باید بست و دیوارها باید بلند تر تنیده شوند و ما می خواهیم این باورها را شکسته و به قلب مهاجرت ها یعنی انسانها وارد شویم.
Posted by Hervé Matine on January 11th, 2017
Posted by Hervé Matine on January 11th, 2017

شرایط ارسال آثار

  • هر کار که در مسابقه شرکت می کند باید شامل پورتره ای در فرمت پوستر باشد و نیز خلاصه ای خلاقانه از مفهوم تم را دربرداشته باشد .کارها هم می توانند حاصل کار فردی و هم گروهی باشند .کارهای ارسالی باید اصل اثر بوده و قبلا منتشر نشده باشند .
  • هر فرد می تواند تا ۱۰ پوستر را ثبت نماید .
  • کار ها باید عمودی بوده و در فرمت JPG  و به اندازه ی ۴۱۳۴*۲۹۵۳ پیکسل باشد . رزولوشن آن dpi 150 بوده با اندزه ی ۷۰*۵۰ و به صورت RGB  ذخیره شده باشد.

هزینه ثبت نام

  • این رقابت هزینه ی ثبت نام ندارد .

جایزه

  • به ۱۰۰ کار برتر جایزه تعلق می گیردکه توسط هیئت داوران اعطا می شود کارها طی نمایشگاههای متوالی در شهرهای مختلف معرفی شده و در جشنواره ی سالانه ی شرح حقوق بشر در دهم ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ از کارها تجلیل می شود .
  • کتاب نمایشگاه چاپ می شود به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد.

اطلاعات بیشتر توسط وبسایت روزرنگ ترجمه شده که به این خبر اضافه می شود:

فراخوان مسابقه بین المللی طراحی پوستر برای فردا ۲۰۱۷ با موضوع آزادی در تغییر مکان ( مهاجرت ) منتشر شد. در توضیحات مربوط به این فراخوان آمده است: در ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، درﺑﺎره ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺮزﻫﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﻢ اﮐﻨﻮن، ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﭘﯿﮑﺮﯾﻢ. ﻓﺎرغ از آﻧﮑﻪ ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﯾﺎ ﻓﺠﺎﯾﻊ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯿﻢ.

ما هنوز هم بر این باوریم، اندوه بار آنکه غالب رای دهنگان در دنیای غرب به بسته شدن مرزها و کشیدن دیوارها رای داده اند تا خارجی ها را بیرون نگه دارند. ﮐﻼﻣﯽ وزﯾﻦ ﻟﯿﮑﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر، از ﺟﻨﺲ ﺗﺮس و ﻧﻔﺮت، ﺑﺪور ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﺎن اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺪ ه اند. در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ، ﺳﺮﮐﻮب و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﯾﻦ مردم نیز همان کاری را می کنند که همه ما انجام می دهیم: رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﻨﯿﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﻮش آﻣﺪ شنیدن، مجبور به انتظار در کمپ پناهجویان می شوند یا به سادگی باز گردانده خواهند شد. آن ها ﮐﻪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم جسارت در پا نهادن «بدانجا»، مورد آزار جسمی و کلامی قرار می گیرند. (و اغلب آن عده که پناه جسته اند در میان مردمان جامعه جدید همچون بیگانه ای مطرود مورد بازخواست انتخاب جسارت کارانه خویش قرار می گیرند.) ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎری ﻫﻤﭽﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

مستقل از تمام ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﺮوی ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ شرکت هایی مانند گوگل با فراخواندن کارمندان خارجی خود به آمریکا، نشان دادند که برجسته ترین و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﻟﺰاﻣﺎ از ﻣﺮدﻣﺎن ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ، ﻣﻬﺎﺟﺮان ﮐﺸﻮر ﺗﺎزه ﺧﻮد را ﺑﺎ داﻧﺶ، سنت ها و فرهنگ هایشان غنی ساخته اند. ﻫﯿﭻ ﻣﻮردی را در دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻧﻮع ﺑﺸﺮ نمی توان یافت که نفعی از بیرون نبرده باشد. اﮔﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ درون اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ و راه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ، ﺑﺠﺎی پیشرفت،  ﭘﺴﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. ﻣﺴﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ: ﮐﺸﻮر«دیگری» در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ، ﻫﻤﮕﯽ، ﻣﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ: ﻣﺮدان و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن، ﺟﺰ زادﮔﺎه ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻧﻤﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه ایم.

تظاهرات علیه ممنوعیت هایی که ترامپ برای سفروضع کرد، قدرت پوسترها و شعارنوشته ها را به عنوان کانون اعتراض ها به نمایش گذاشت: اکنون این ماییم که میخواهیم مبارزه را بدست بگیریم.

سازمان عفو بین الملل در سایت خود اعلام نموده: “تاریخ قضاوت خواهد کرد که ما چگونه از پس سخت ترین بحران های زمان خود برآمدیم. این فرصت ماست تا از چیزهایی دفاع کنیم که ما را به عنوان نوع انسان با یکدیگر متحد می سازد و روی برگردانیم از این که ترس و تعصب بر ما پیروز شوند.”

این حقیقت دارد و نباید اجازه دهیم این فرصت از دست برود. از نخستین موضوع «پوستر برای فردا» همواره گفته ایم که ما در کنار هم قویتر هستیم. ﺣﺎل زﻣﺎن آن ﻓﺮارﺳﯿﺪه ﺗﺎ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ: آزادی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮری ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﮑﺎﻧﯽ امن تر برای زندگی.

پیام:

مردمان ملیت های مختلف به دنیا رنگ، تنوع و زندگی می بخشند. اگر مرزها را ببندیم و دیوار بسازیم تا «بیرون» نگاهشان داریم، تنها به تاریکی فرو خواهیم رفت.

شرایط ارسال آثار:
آثار ارسالی می‌بایست، به صورت عمودی ارائه شوند.
پوسترها می‌توانند توسط یک فرد یا گروه، طراحی شده باشند.
آثار شرکت‌کننده در فراخوان، باید اصل بوده و پیش از این منتشر نشده باشند.
طرح پوستر می‌بایست متعلق به خود طراح بوده و از هیچ گونه کپی‌رایتی در آن استفاده نشده باشد.            بر روی پوسترها نباید نام طراح نوشته شده باشد.
هر شرکت‌کننده می‌تواند حداکثر ۱۰ پوستر مختلف را ارسال نماید.

زمان ارﺳﺎل آﺛﺎر: ۲۰ اﺳﻔﻨﺪماه ۹۵ ﺗﺎ ۱۹ ﺗﯿﺮماه۹۶

برای ارسال آثار ابتدا در “وب سایت دائم پوستر برای فردا” ثبت نام نمایید، سپس وارد سایت شده و با تکمیل فرم، در فراخوان شرکت نمایید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر  مربوط به فراخوان؛ لطفا به وب سایت “پوستر برای فردا” مراجعه نمایید.

مشخصات فرمت آثار ارسالی:
پوسترها می بایست به صورت عمودی، فایل  – JPGفرمت RGB – اندازه  ۲۹۵۳×۴۱۳۴پیکسل –  رزولوشن ۱۵۰ dpi طراحی شوند.
شرکت در این فراخوان به صورت رایگان است و برای همه‌ی هنرمندان حرفه‌ای، آماتور، هنرجویان و دانش آموزان آزاد می‌باشد.
پوستری برای فردا ۱۰۰ اثر منتخب توسط داوران را در نمایشگاه آزادی حرکت شرکت خواهد داد. این نمایشگاه بخشی از رویداد «پوستر برای فردا» است که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷، به مناسبت سالروز اعلامیه‌ی حقوق بشر در شهرهای مختلف دنیا برگزار می‌شود.
کتابی درباره‌ی این نمایشگاه منتشر خواهد شد که شرکت‌کنندگان منتخب می‌توانند یک نسخه از آن را به صورت رایگان دریافت نمایند (هزینه پست کتاب فقط در داخل ایران بر عهده‌ی شرکت‌کنندگان خواهد بود.)

 

در صورت نیاز به متن فارسی این فراخوان، عضویت ویژه خود را از طریق لینک http://festivart.ir/vip فعال کنید و سپس تقاضای خود را برای https://telegram.me/honarpazhouh درمیان بگذارید تا خبر برای مترجم ارسال شود. با عضویت ویژه، علاوه بر این فراخوان، به مدت دو ماه به همه خبرهای ویژه دسترسی خواهید داشت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Description

In last year’s brief we talked about “a world where boundaries are becoming less and less meaningful. Now more than ever, we are one people. No matter where we live, we are all equally powerless in the face of war or environmental disaster.”

We still believe this, but electorates in the Western World responded by voting to close borders and build walls to keep foreigners out. A violent rhetoric of hatred and fear is being constructed around people who’s only ‘crime’ is to be born in a foreign country. We want to refocus the debate around immigration to what lies at its heart: people.

FAQ

How can I enter my design into the competition?
a- Resgister
First of all you have to register yourself on our website. Look for the “Register” button at the top left corner of the menu bar. Once you have created your account, you will receive a confirmation email to which you have to answer to validate your account.

b- Sign in
To edit your profile, upload your entries or apply for a workshop, you have to Sign in. Once, logged in, click on “MY ACCOUNT” to access your own account page.

Is there any registration fee?
No. poster for tomorrow is completely, absolutely, 100% free to enter!

We are a team, can we enter too?
Yes! in this case 2 solutions:
– You register as individual and the same does each member of your team. When you upload your entries you will be able to add other members of you team as co-authors.
– You register under your name and add your team name in after of your surname: Wilson (Red Point)

We are a design studio, can we enter too?
The same solutions as for a team should be applied for studios.

COMPETITION INFORMATION

How many designs can I enter in the competition?
You can submit up to 10 posters.
IN CASE YOU DECIDE TO SUBMIT MORE THAN ONE POSTER, WE HIGHLY RECOMMEND YOU NOT TO SUBMIT SIMILAR POSTERS

When does the competition start and close?
It starts on March 10th and closing time for submissions is on July the 10th, 2017 (noon pacific daylight time).

What languages is the call for entries available in?
You can see the list of languages in which the call for entries is available in our breif and download menu inside the project page. A group of volunteers from around the world is helping us to translate it in many languages, and we add them whenever they are ready. Please come back to check to see if your language becomes available.

Who are the judges and how are the jury process?
۱۰ days after the competition is finished, a team of 100 persons (50 men, 50 women) form across the world are going to visualise all the received posters (online) and each of them can ONLY give ONE note to each of their favorite posters, by clicking on YES or NO. This is how a poster obtains points and take part of the 400 preselected posters. Once the preselection is finished, we will have a live jury day, in which, each year, we invite from 8 to 12 designers (international) and they select the best 100 posters.

Who is eligible to enter the Contest? Are there any age restrictions?

Everyone who has the capacity to read the brief, understand it, interpret it and respect the rules and required specifications. Everyone who has the possibility of register to our database, accept the terms and conditions and submit and upload their artwork to our server.
No age, gender, religion or nationality limitation.

DESIGN REQUIREMENTS AND SPECIFICATION

What are the design requirements?
The poster have to unpublished. They should not include any material protected by copyright. They have to be prepared in portrait format (vertical).

What are the file specifications for the posters?
RGB colour space, JPG format picture, 2953×4134 pixels in size and 150DPI in resolution.

Can I submit designs that contain text in languages other than English?
We encourage you to make posters whcih do not need to contain texts! But, Yes. If you use text, We encourage you to express yourself freely, which is always done best in your mother tongue.

Does my poster have to use the brief’s text as title or body copy?

No, the brief is there to inspire you, not to provide you with content, so please do not use its text in your design.

Do I have or can I to include a logo in my design?

No, please don’t include any logo in your artwork. Not from our endorsing charities, nor poster for tomorrow itself.

COPYRIGHT
Rights and ownership of posters entered in our competition belong to our participants. Participants are agree that poster for tomorrow has an irrevocable, perpetual, non-exclusive, transferable, royalty-free, worldwide licence to use, copy, exhibit, publicly display and distribute their submitted entry for any activity, as well as institutions, NGO, or companies that are associated or sponsored poster for tomorrow’s activities.
All other kind of use will be specifically notified to the participant and a mutual agreement based on a written authorization. A fee or a royalty, as eventually agreed with the participants will be refund to the artwork owners. Participants are granted and guaranteed the right to be credited every time their entry is used. The name and surname will be mentioned closed to the used artwork.

GET INVOLVED
I love what you do. How can I help?

Thank you. We love you too! Please make sure you share the documents or any promotional material you find on our website with anyone else you think may be interested. There’s a “SHARE” button at the end of each page or article to do exactly that. You can also share with your friends the information we publish on Facebook and Twitter. If you’re not following us on those social networks, please join us. If you’d like to do more than that, by either becoming a member of our foundation, or hosting an exhibition or workshop, just drop us an email telling us how would you want to help us. We’d love to hear from you

COMPETITION CALENDAR

۱۰ January Call for entries announcement
۱۰ March Call for entries open
۱۰ July Call for entries close
۲۰ July Online jury works open
۱۰ September Online jury works close
۱۰ October Jury works in Paris
۱۰ December Worldwide exhibitions open

 

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه