منو

لینک وبسایت فراخوان همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز

فراخوان همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز توسط دانشگاه مازندران منتشر شده است.

■ مهلت: ۲۲ دی ۱۳۹۶ ■

فرهنگ و ارتباطات اسلامی به منظور فراهم آوری زمینه تقویت پیوندهای تاریخی، فرهنگی و علقههای مشترک اجتماعی میان ملت های آسیایی و مقابله با تهدیدهای فزاینده خشونت و افراطی گری، گفت و گوهای فرهنگی آسیایی را با همکاری مراکز علمی و فرهنگی وحضور شخصیت های فرهیخته دانشگاهی، چهره های فرهنگی و متفکران برجسته آسیا در تاریخ ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۱۳۹۶ در تهران و دیگر شهرهای ایران برگزار می نماید.

میراث مشترک فرهنگی ، ظرفیتی برای توسعه همکاری های فرهنگی آسیایی نقش نمادها و شخصیت های تاریخی و فرهنگی منطقه در تقویت همکاری های منطقه ای سیاست ها و رویکردهای حفاظت از میراث فرهنگی و نقش آن درگسترش مبادالت فرهنگی سهم هنر و معماری در پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی زبان و ادب فارسی و نقش آن در پیوندهای فرهنگی تاریخی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز تجارب وسیاست های حفاظت از میراث فرهنگی و راهکارهای همکاری جمعی برای مبارزه با قاچاق و تخریب میراث فرهنگی نقش میراث فرهنگی تاریخی مشترک در توسعه گردشگری فرهنگی و گسترش مبادالت اجتماعی نقش مراکز علمی و فرهنگی در تقویت و توسعه روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جمله محور های این همایش است.

≡ محورهای همایش

  • نقش مراکز علمی و فرهنگی در تقویت و توسعه روابط ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز
  • نقش میراث فرهنگی تاریخی مشترک در توسعه گردشگری فرهنگی و گسترش مبادالت اجتماعی
  • تجارب وسیاست های حفاظت از میراث فرهنگی و راهکارهای همکاری جمعی برای مبارزه با قاچاق و تخریب میراث فرهنگی
  • سیاست ها و رویکردهای حفاظت از میراث فرهنگی و نقش آن درگسترش مبادالت فرهنگی سهم هنر و معماری در پیوندهای تاریخی ایران و آسیای مرکزی
  • زبان و ادب فارسی و نقش آن در پیوندهای فرهنگی تاریخی ایران، آسیای مرکزی و قفقاز
  • ظرفیتی برای توسعه همکاری های فرهنگی آسیایی نقش نمادها و شخصیت های تاریخی و فرهنگی منطقه در تقویت همکاری های منطقه ای
  • میراث مشترک فرهنگی

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان رایگان, فراخوان مقاله

دیدگاه ها