فراخوان همایش ملی طراحی منظر و فضای سبز دانشگاه محقق اردبیلی منتشر شد

■ مهلت: ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ■

انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی فضــای ســبز دانشــگاه محقق اردبیلی در نظــر دارد با همکاریه (شــهرداری شــهر اردبیل ،استانداری، انجمن متخصصان فضای سبز ایران (ISLAP)سازمان پارک ها و فضای سبز شهر اردبیل , شورای شهر) معاونت فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی واســاتید مجــرب حرفــه ای رشته فضای سبز نشست تخصصی با عنوان نقش فضای سبز در کاهش آلودگی هوا و همچنین مســابقه ی ملــی طراحــی منظــر و فضــای ســبز ، مسابقه ملی اسکیس و همچنین غرفه دستاورد های فضای سبز دانشگاه محقق را بــا محوریــت طراحــی منظرهــای شــهری اردبیل برگــزار نمایــد. هــدف از برگــزاری ایــن رویــداد ایجــاد انگیــزه و رغبــت در بیــن دانشــجویان واثبات توانایی های دانشجویان این رشته و گســترش ارتبــاط ســازنده بیــن نهــاد هــای اجرایــی و دانشــجویی اســت. کمــک بــه گســترش اشــتغال زایــی در زمینــه ی طراحــی فضاهــای ســبز و در نهایــت بکارگیــری آثــار خلاقانــه ی آنــان در محیــط هــای شــهری از دیگــر اهــداف ایــن رویــداد اســت. لــذا از تمامــی دانشــجویان سراســر کشــور دعــوت به عمــل می آوریــدتــا در ایــن رویداد ملــی شــرکت نماینــد.

موضوع مسابقه:

موضــوع مســابقه عبــارت اســت از ایــده پــردازی و ارائــه طــرح نهایــی پارک ، در قالــب نقشــه هــای قابــل اجــرا، در دو مرحله بخش اول به صورت دستی و بخش دوم مسابقه به صورت نرم افزاری  بــرای یکــی از مناطــق شــهر اردبیل کــه بــا نیازهایــی کــه در خلاصــه گــزارش ذیــل بــه آنهــا اشــاره شــده مطابقــت داشــته باشد.همچنین مسابقه ی اسکیس نیز با ارائه ی پلان طراح و ایده پردازی با اسکیس برای پلان مورد نظر می باشد

اهداف مسابقه:

ایجــاد انگیــزه و رغبــت در دانشــجویان در راســتای کارآفرینــی و اشــتغال زایــی در حــوزه طراحــی منظــر، فضاهــای بــاز و سبزشــهری؛ ایجاد ارتباطات حرفه ای و صنفی بین نهادهای اجرایی و دانشجویان؛ بســط دانــش از طریــق برگــزاری نشســت علمی-تخصصــی دانشــجویان بــا اســاتید تخصصــی معمــاری منظــر؛ آشنایی با روند طراحی و مولفه های اجرایی پروژه های محیط و منظر؛ کمــک بــه بــروز خلاقیــت و نــوآوری میــان دانشــجویان بــا هــدف ایجــاد کســب و کار و کارآفرینــی؛ ایجاد تعامل بین دانشگاه و نهادهای مدیریت شهری مانند شهرداری، شهرسازی و سازمان پارک ها و..؛ اعتماد به دانشجویان در جهت اجرا و همکاری در طرح های عمرانی و فعالیت های دانشجو محور که به پیشرفت چرخه اقتصاد کمک بسزایی خواهد نمود.

شرایط شرکت در مسابقه:

مسابقه به صورت حضوریو در قالب تیمی و تیم های ۳یا ۴ نفره  ایــن مســابقه مختــص تمامــی دانشــجویان مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد (تمامــی گرایــش هــای) رشــته ی مهندســی فضــای ســبز، مهندســی طراحــی محیــط زیســت، مهندســی معمــاری و مهندســی شهرســازی از سراســر کشــور می باشــد. نحوه ی ارائه ی کار در مرحله اول به صورت دست آزاد ودر مرحله دوم با استفاده کامپیوترخواهد بود.
(همراه داشتن لب تاب برای شرکت کننده ها الزامی می باشد). اعضای یک تیم میتوانند از چند دانشگاه و در قالب یک تیم واحد باشند.

لیســت اقلامــی کــه در اختیــار هــر تیــم قــرار میگیــرد شــامل:

کاغــذ پوســتی ، ســفید،کانسون ، چســب کاغــذ، راپیــد (۰٫۱ و۰٫۵ ) هر تیم می تواند در صورت تمایل ابزار ترسیم دیگر( ماژیک راندو، مدادرنگی و …) به همراه داشته باشد. اسکان و پذیرایی تمامی شرکت کنندگان در طول برنامه به عهده میزبان برنامه می باشد.

تقویم برگزاری فراخوان:

شروع فراخوان: ۹۷٫۰۳٫۱۶
مهلت ثبت نام: ۹۷٫۰۴٫۱۳
پذیرش و اسکان: ۱۵ تیر ماه
افتتاحیه و شروع: ۱۶ تیر ماه
مسابقه اسکیس و نشست های تخصصی : ۱۷ تیر ماه
مسابقه طراحی دستی ، نرم افزاری: ۱۷ و ۱۸ تیر
اختتامیه :  ۱۹ تیر ماه

جوایز مسابقه ملی طراحی منظر و فضای سبز:

تیم برگزیده اول : ۲٫۵ میلیون تومان + تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار
تیم برگزیده دوم: ۲میلیون تومان+تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار
تیم سوم : ۱ میلیون تومان+تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار
تیم کارشناسی برتر : ۵۰۰ هزار تومان + تندیس مسابقه + دیپلم افتخار

افراد برتر در مسابقه اسکیس :

برگزیده اول : ۳۵۰ هزار تومان + تندیس مسابقه + دیپلم افتخار
برگزیده دوم:  ۲۵۰ هزار تومان+تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار
برگزیده سوم: ۱۰۰هزار تومان+تندیس مسابقه+ دیپلم افتخار
به تمامی شرکت کنندگان در این مسابقه گواهی نامه معتبر اهدا خواهد گردید

 هیئت داوران:

دکتر حمید ابراهیم /دکترای معماری از جنوای ایتالیا/ ریاست محترم انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران
مهندس ابوذر دلفاردی / کارشناس ارشد سازمان شهرداری ها وزارت کشور
دکتربهروز جانی پور / دکترای معماری، عضو هیئت علمی گروه مهندسی فضای سبز تهران
دکتر سعدالله علیزاده اجیرلو/دکترای بیوتکنولوژی گیاهان زینتی و فضای سبز/ هیئت علمی مهندسی فضای سبز دانشگاه تبریز
دکتر بهروز میرزائیان جلالی/ دکترای معماری منظر شهر و طبیعت از دانشگاه  فنی برلین آلمان و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی  شیراز
دکتربهداد علیزاده/  دکترای معماری منظر از دانشگاه شفیلد انگلستان ، استادیار معماری منظر، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمدرضا طاهری/  دکترای معماری منظراز UPM  ، استادیار معماری منظر ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
مهندس رضا فرهادی/ مدیر گروه پژوهشی معماری منظرو محیط زیست ، مدرس دانشگاه هرمزگان
مهندس پیمان گیلانی / کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، مهندس منظر ، خزانه دار و عضو هیئت مدیره انجمن متخصصان فضای سبز و منظر ایران

برگزاری کارگاه:

طراحی کاشت ، اصول طراحی ،  بام سبز و دیوار سبز

جهت شرکت در این فراخوان از طریق راه های زیر اقدام نمایید:
۱٫ تماس با دبیر برگزاری  ۰۹۳۷۱۰۶۴۹۲۵
۲٫ سایت دانشگاه محقق اردبیلی _ دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی بخش همایشات  به نشانی www.uma.ac.ir 
ایمیل:umalandscape98@yahoo.com 
آدرس: اردبیل خیابان دانشگاه ،دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، اتاق انجمن های علمی
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
۱٫  تصویر کارت شناسایی
۲ . فایل عکس پرسنلی ۳*۴
۳٫ واریز مبلغ ۷۵ هزار تومان به ازای هر شرکت کننده

≡ دانلودها

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه