جستجو
پوستر فراخوان مسابقه تصویرگران جوان فرفره طلایی شانگهای چین

بر اساس خبر ارسال شده در وبسایت مسابقۀ تصویرگران جوان فرفره طلایی شانگهای چین، مهلت ارسال آثار تا ۱۹ مهر تمدید شد. مهلت ارسال برای انجمن تصویرگران ایران ۱۶ مهر است.

■ مهلت: ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ■

حقوق معنوی (کپی رایت)

– شرکت‎کنندگان به عنوان خالق آثار شناخته می‎شوند.
– شرکت‎کنندگان تعهد می‎کنند که حقوق معنوی آثار متعلق به آنهاست.
– شرکت‎کنندگان تمام مسـئولیت و تعهـدات مربـوط بـه اختلافـات احتمالی دربـارۀ حقـوق معنـوی آثـار را بـر عهـده می‎گیرنـد.
– در صـورت بـروز اختـلاف جـبران خسـارتهای برگزارکننـده در اثـر هرگونـه اختـلاف در مـورد حقـوق معنـوی بـر عهـده شرکت‎کنندگان اسـت. برگزارکننـده می‎توانـد در صـورت بـروز اختـلاف دربـارۀ حقـوق معنـوی آثـار، آنهـا را از نمایشگاه خـارج کنـد و چنانچـه ایـن اختـلاف پـس از اهـدای جوایـز بـروز کنـد، جایـزۀ اهدایـی را ملقـی اعـلام کند.
– شرکت‎کنندگان موافقــت می‎کننــد کــه آثــار توســط برگزارکننــده بــه نمایــش درآیــد و در صــورت لــزوم بــه شــکل کاغــذی یــا دیجیتــال منتشــر شــود. برگزارکننــده می‎توانــد آثــار و اطلاعــات مربوطــه را بــرای نمایشگاه عمومــی اســتفاده کنــد.

– برگزارکننـده تضمیـن می‎کنـد کـه آثـار در زمـان نمایـش آسـیب نبیننـد یـا مفقـود نشـود ولـی خسـارتهای در زمـان ارسـال را بــر عهــده نمی‎گیــرد.

مسابقه در دو بخش: الف. کتاب‎های تصویری و ب. کتابهای کیمیک استریپ برگزار می‎شود.

شرکت‎کنندگان می‎تواننـد در هـر دو بخـش شرکت کننـد. در صورتـی کـه شرکت‎کنندگان تمایل بـه شرکت در دو بخـش داشـته باشـند، بایـد مراحـل ثبـت‎نـام را بـه شـکل مجـزا طـی کنند.

الف. مسابقه تصویرگری کتاب‎های تصویری
۱- چه آثاری می‎توانند در این بخش شرکت کنند؟
– شرکت‎کنندگان در ایـن بخـش می‎تواننـد آثـار تصویرسـازی کـه بـرای کتاب‎هـای تصویـری بـرای مخاطبـان خردسـال خلـق شـده است را بـرای شرکت در نمایشگاه ارسـال کننـد.
– تکنیک و موضوع آثار آزاد است.
– شرکت‎کنندگان می‎توانند با ۳ تا ۵ اثر در این بخش شرکت کنند.

– آثاری که برای دوره‎های پیشین مسابقه فرفره طلایی ارسال شده، نمی‎توانند مجدداً برای مسابقه ارسال شوند.

۲- چه کسانی می‎توانند در این بخش شرکت کنند؟
– تمام هنرمندان ۱۸ تا ۳۹ سال.
– تصویرگران (حرفه‎ای و آماتور) با تصاویر (چاپ شده یا چاپ نشده) که بعد از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ خلق شده باشند.
– هنرآموزان مدارس هنری.

– ناشرانی که آثار آنها بعد از تاریخ اول ژانویه ۲۰۱۴ منتشر شده باشد.

۳- مهلت ارسال

دوم اکتبر ۲۰۱۶ ساعت ۵۹:۲۳ به وقت پکن (۱۱مهر ۱۳۹۵)

۴- شیوۀ شرکت
شرکت‎کنندگان خــارج از چیــن و مناطــق از هنگ‎کنــگ، ماکائــو و تایــوان، باید آثــار خــود را بــه همــراه فــرم شرکت و عکـس پرسـنلی و توضیحـات تصاویـر بـه آدرس زیـر ارسـال کننـد:
goldenpinwheel.ccbf@outlook.com
یا از طریق سایت زیر برای آدرس فوق ارسال کنند:
فرم شرکت در آدرس زیر موجود است:
http://www.ccbookfair.com/en/Whats-On/YoungIllustrators-Competition1
برای ثبت دقیق‎تر در دبیرخانۀ مسابقه، ایمیل‎های ارسالی باید حاوی موضوع  subject به شکل زیر باشند:
بخش- نام شرکت‎کننده- کشور
برای مثال:
Picture Book Illustration-James Bond-UK

Comic-James Bond-UK

۵- روند داوری بخش تصویرگری کتاب‎های تصویری
تمام آثار ارسالی توسط گروهی متشکل از تصویرگران، ناشران و متخصصان کتاب‎های تصویری ارزیابی می‎شوند.
در دور اول، داوران ۵۰ نفـر را بـه عنـوان فینالیسـت انتخـاب می‎کننـد. فهرسـت فینالیسـت‎ها در تاریـخ ۱۵ اکتبـر۲۰۱۶ (۲۴مهـر ۱۳۹۵)
در وب سـایت نمایشگاه منتـشر شـده، بـرای تمام فینالیسـت‎ها از طریـق ایمیـل ارسـال می‎شـود.

در دور دوم، هیـئت داوران برنـدگان را از میـان افـراد فینالیسـت مشـخص می‎کننـد. اسـامی برنـدگان در تاریـخ ۱۸ نوامبـر ۲۰۱۶(۲۸ آبـان ۱۳۹۵) در مراسـم افتتاحیـه اعـلام خواهـد شـد. سپس در وب سـایت منتشـر شـده، از طریـق ایمیـل بـه اطلاع شرکت‎کنندگان خواهد رسید.

۶- جوایز بخش تصویرگری کتاب های تصویری
۶-۱٫ امتیازات فینالیست‎ها
– آثار فینالیست‎ها در نمایشگاه کتاب کودک شانگهای به نمایش درخواهد آمد.
– آثار فینالیست در کاتالوگ نمایشگاه منتشر می‎شود.
– به فینالیست‎ها گواهی شرکت داده خواهد شد.

– آثار فینالیست‎ها در سایت نمایشگاه به نمایش درخواهد آمد.

۶-۲٫ جوایز
جایـزۀ بـزرگ فرفـره طلایی و ۱۰۰۰۰ رنمینبـی بـه دو تصویرگـر (چینـی و غیرچینـی) برتـر تعلـق می‎گیـرد. برنـدگان در نمایشگاه سـال ۲۰۱۷ یـک نمایشگاه اختصاصـی خواهنـد داشـت.
جایزۀ فرفره نقرهای و ۵۰۰۰ رنمینبـی به یک تصویرگر.
جایزۀ فرفره برنزی و ۲۰۰۰ رنمینبـی به یک تصویرگر.
جایزۀ تشویقی و ۱۰۰۰ رنمینبـی به ۵ تصویرگر.
۶-۳ .جایزۀ ناشران

هیئــت داوران متشــکل از تصویرگــران و نــاشران یــک برنــده از میــان افــراد فینالیســت انتخــاب خواهنــد کــرد. برنــده ایــن جایــزه بــا یکــی از نــارشان چینــی بــرای تصویرگــری یــک کتــاب تصویــری وارد همــکاری خواهــد شــد.

۶-۴٫ جایزۀ شاکر
شـاکر شرکتـی اسـت کـه از طریـق همـکاری بـا ایده‎پـردازان، تولیـد، بازاریابـی یکپارچـه و تجاری‎سـازی، محصـولات فکـری و فرهنگـی و سرگرمی بــرای جوانــان را توســعه می‎دهــد.

شـاکر بـه مـدت یـک سـال بـا برنـده ایـن جایـزه بـرای تصویرگـری قـرارداد خواهـد داشـت و همچنیـن شـاکر موظـف بـه حمایت از برنـده بـرای تبلیـغ و ترویـج اثـرش خواهـد بـود.

۶-۵٫ جایزۀ مردمی
پـس اعلام افـراد فینالیسـت در سـایت جشـنواره در تاریـخ ۱۵ اکتبـر ۲۰۱۶(۲۴مهـر ۱۳۹۵)، عمـوم مـردم می‎تواننـد بـه آثـار محبوبشـان رای بدهنـد. آرای مردمـی تـا تاریـخ ۲۰ نوامبـر در سـایت ثبـت خواهـد شـد و نتیجـه آرا در ظهـر روز ۲۰ نوامـر (۳۰ آبـان ۱۳۹۵)، آخریـن روز نمایشگاه، اعلام خواهـد شـد. اثـر برنـده ایـن جایـزه بـه عنـوان تصویـر رسـمی نمایشگاه کتـاب کـودک شـانگهای ۲۰۱۷ در پوسـتر، مـورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت.

 
ب. جایزۀ بخش کتاب‎های کیمیک استریپ

فراخوان این جایزه متعاقباً اعلام خواهد شد.

برای اطلاعات بیشتر می‎توانید به سایت زیر مراجعه کنید:
و یا به نشانی زیر مکاتبه کنند:

goldenpinwheel.ccbf@outlook.com

دریافت بروشور اصلی فراخوان

منبع فارسی خبر: انجمن تصویرگران ایران

فقط به آفرینش اثر فکر کنید!

فستیوارت ثبت نام شما را انجام می‌دهد.

می‌توانید از خدمات ویژه‌ی «دپارتمان‌های تخصصی فستیوارت» برای ثبت‌نام، واریز و دریافت هزینه‌های ارزی، ترجمه‌ی متون ادبی، طراحی پورتفولیو، پوستر و … استفاده کنید.

اینجا کلیک کنید.
این خبر را برای دیگران بفرستید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب مهم این صفحه