منو

لینک وبسایت ارسال آثار به پانزدهمین فراخوان مجله‌ی الکترونیکی قاب

≡ پنج روز مانده تا پایان مهلت ارسال آثار پانزدهمین فراخوان مجله‌ی الکترونیکی قاب ≡
‏‎

■ موضوع: قرمز
‏‎■ مهلت ارسال آثار: ٢۵ شهریور ■
‏‎≡ ارسال آثار:

■ E.mail: Submit@ghaabemag.com
■ E.mail: Submit.ghaabemag@gmail.com
■ Telegram: @Ghaabemag
■ Website: www.ghaabemag.com

غیر از آفرینش هنری و ادبی، به دغدغه بیشتر نیاز ندارید. در صورت تمایل، ثبت نام، ترجمه متن یا اطلاعات و وایز هزینه شرکت در فراخوان های بین المللی برای شما انجام می شود. برای اطلاع از جزئیات هر یک از خدمات زیر، روی آن کلیک کنید

 

دسته بندی ها: فراخوان, فراخوان هنری

دیدگاه ها